Dev Bhatiya

Dev Bhatia is pursuing his Bachelor's degree in Defence and Strategic Studies at Rashtriya Raksha University, Ahmedabad.